Chính sách bảo mật

by adminmtvt

Cam kết của muongthanhvientrieu.vn

muongthanhvientrieu.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và Chính sách bảo mật này.

Thông tin muongthanhvientrieu.vn thu thập

muongthanhvientrieu.vn sẽ thu thập thông tin bạn cung cấp, bao gồm cả thông tin của bên thứ ba. Khi bạn cung cấp cho muongthanhvientrieu.vn thông tin về bất kỳ bên thứ ba nào, bạn phải đảm bảo rằng việc cung cấp thông tin đó là hoàn toàn hợp pháp và đã được bên thứ ba đó đồng ý, bao gồm cả việc bạn đã thông báo cho bên thứ ba về Chính sách bảo mật này.

Thông tin do bên thứ ba thu thập

muongthanhvientrieu.vn sử dụng Cookie để thu thập thông tin. “Cookie” là một tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của người dùng, cho phép phân tích các đặc điểm sử dụng của người dùng trang web. Thông tin về việc sử dụng trang web của người dùng (bao gồm cả địa chỉ IP của người dùng) do Cookie tạo ra sẽ được Google truyền đến một máy chủ đặt tại Hoa Kỳ và được lưu trữ tại đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để phân tích đặc điểm sử dụng của người dùng website, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của website để nhà điều hành vận hành website và cung cấp các dịch vụ liên quan khác. liên quan đến việc người dùng sử dụng trang web và sử dụng internet. Khi được yêu cầu, Google cũng sẽ chuyển thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi các bên thứ ba thay mặt Google xử lý dữ liệu này. Bạn có thể ngăn chặn việc cài đặt Cookie thông qua việc điều chỉnh phù hợp phần mềm trình duyệt của mình, tuy nhiên, muongthanhvientrieu.vn khuyến cáo rằng, trong trường hợp đó, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của muongthanhvientrieu.vn. Bằng việc sử dụng trang Web này, bạn xác nhận rằng bạn đã được thông báo về việc thu thập thông tin này và chấp nhận việc Lemanluxuryap domains.com thu thập thông tin này theo cách thức và các mục đích được mô tả ở trên.

Phạm vi, mục đích sử dụng thông tin

Sau đây là những mục đích sử dụng thông tin cá nhân mà muongthanhvientrieu.vn thu thập từ những người sử dụng Trang web:

  • Thống kê và nghiên cứu;
  • Liên hệ với khách hàng và / hoặc người dùng của trang này;
  • Đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin của muongthanhvientrieu.vn theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

Thông tin muongthanhvientrieu.vn chia sẻ

muongthanhvientrieu.vn không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức, cá nhân khác, trừ các trường hợp sau:

Được sự đồng ý của khách hàng

muongthanhvientrieu.vn sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức hoặc cá nhân khác khi được bạn đồng ý.

Theo quy định của pháp luật

muongthanhvientrieu.vn sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức hoặc cá nhân khác nếu muongthanhvientrieu.vn có ​​lý do để tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

  • Đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi từ cơ quan chính phủ có thẩm quyền;
  • Thực thi các điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn;
  • Phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật;
  • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của muongthanhvientrieu.vn, khách hàng và xã hội.

Lưu trữ, truy cập và cập nhật thông tin

muongthanhvientrieu.vn sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng trang Web trong hệ thống của mình cho đến thời điểm người dùng yêu cầu muongthanhvientrieu.vn xóa hoặc chuyển những thông tin cá nhân đó khỏi hệ thống lưu trữ. được tổ chức bởi muongthanhvientrieu.vn. Bạn có quyền yêu cầu lấy lại và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn do muongthanhvientrieu.vn lưu trữ. Nếu bạn muốn lấy lại hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.