Cách Sử Dụng Hàm Hlookup Trên Excel

by adminmtvt
0 comment
ham-hlookup-3-a2-muongthanhvientrieu

Một trong những hàm tìm kiếm Excel được sử dụng phổ biến nhất là hàm Hlookup. Hàm Hlookup về cơ bản có cú pháp và chức năng tương tự như hàm Vlookup, giúp người dùng tìm dữ liệu với một điều kiện hoặc thông tin nhất định trong bảng Excel.

Cả hai hàm này đều là các hàm Excel cơ bản rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm giá trị theo cột theo tiêu chí đã cho, thì hàm Hlookup sẽ tìm kiếm theo hàng. Nghĩa là, người dùng sẽ chỉ định một hàng có điều kiện tồn tại trong Excel và sau đó sử dụng hàm Hlookup để tìm kiếm giá trị chính xác. Khi sử dụng hai hàm tìm kiếm này, các thành phần cột hoặc hàng được chỉ định làm thông tin hoặc tiêu chí sẽ đóng vai trò xác định hướng tìm kiếm của hàm mà chúng ta muốn sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Vlookup và tính năng Hlookup kết hợp với các tính năng khác.

Cú pháp của hàm Hlookup trong Excel là gì?

= Hlookup (giá trị cần tra cứu, bảng giá trị cần tra cứu, số hàng cần truy xuất, phạm vi tra cứu)

ở đó:

Bảng giá trị quét: Khi chọn không quét tiêu đề, nó phải ở trong bảng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách chọn bảng và nhấn F4) ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách chọn bảng).

Phạm vi tìm kiếm: Nếu Sai (0) thực hiện phát hiện chính xác, thì Đúng (1) là phát hiện tương đối.

Chúng tôi sẽ sử dụng bảng dữ liệu dưới đây để xếp loại trung bình của lớp. Bạn sẽ cần sử dụng tính năng Hlookup.

ham-hlookup-3-a5-muongthanhvientrieu

bước 1:

Trong ô đầu tiên của cột Điểm trung bình của học sinh, chúng ta nhập công thức vào ô C3: = HLOOKUP (B3, $ A $ 9: $ E $ 10,2,1) và nhấn Enter. Ở đây số 2 sẽ là hàng Xếp hạng trong trang tính Excel với các tiêu chí đã cho và số 1 sẽ là ĐÚNG để tìm kiếm tương đối.

ham-hlookup-3-a2-muongthanhvientrieu

Bước 2:

Sau đó, chúng tôi sẽ cho điểm học sinh đầu tiên như hình dưới đây. Công thức dựa trên điểm trung bình của học sinh và thang điểm xếp loại của học sinh.

ham-hlookup-3-a3-muongthanhvientrieu

Chúng ta kéo các ô còn lại xuống để hoàn thành bảng xếp hạng điểm trung bình của học sinh.

ham-hlookup-3-a4-muongthanhvientrieu

Vì vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Hlookup để tìm kiếm dữ liệu trong bảng với tiêu chí và thông tin cho sẵn. Hàm sẽ trả về kết quả chính xác cho người dùng dựa trên điều kiện đã chỉ định. Chúng ta cũng có thể sử dụng Hlookup với các hàm SumIf với các bảng Excel yêu cầu nhiều kỹ năng lọc dữ liệu hơn.

Chúc bạn thành công!

 

You may also like

Leave a Comment